Zoals elders op deze website reeds vermeld: U verblijft in een vogelrijke polder. Alle weidevogels zoals Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster broeden in onze polder. Eenden zoals de Wilde Eend, Kuifeend en Krakeend zoeken de slootkanten op om een nest te bouwen. De Slobeend maakt een nest midden op het weiland.

In het voorjaar verzamelen zich enkele tientallen Grutto’s zich in het plasdrasgebied langs de Ter Aase Zuwe. In grote groepen komen ze dan via Portugal uit Afrika waar ze hebben overwinterd. De eerste weken slapen ze in dit plasdrasgebied en zo langzamerhand verspreiden ze zich over de nabij liggende polders Demmerik en Donkereind om daar te gaan broeden. In deze groepen Grutto’s bevinden zich ook altijd meerdere IJslandse Grutto’s die doortrekken naar IJsland.

Ook Kieviten houden zich graag op in onze polders. Als het gras nog kort is zie je de mannetjes al een kuiltje draaien. Dit zijn speelnesten, hij maakt hij er wel een stuk of vijf, zes. In een dergelijk nest legt het vrouwtje dan het eerste ei.

Tureluurs zoeken de bescherming van Grutto’s en Kieviten en broeden meestal in de buurt Scholeksters zijn vaak wat later met het maken van een nest . Dan is het ook tijd voor Slobeenden en Kuifeenden om te gaan nestelen. De Slobeend, let eens op de lepelvormige snavel, broedt altijd midden op een weiland. De nesten zijn moeilijk te vinden. De Kuifeend broed langs de kant van sloot. Een vogel die in de stallen en de machineschuur nestelt is de Boerenzwaluw.

De wintergasten verschijnen: Smienten, een eenden soort, in grote getale en in oktober komen de Kolganzen. De Grauwe Ganzen zijn er het gehele jaar en vormen steeds meer een plaag voor de bewoners.

In de herfst verschijnen de wintergasten: Smienten, een eenden soort, in grote getale en in oktober komen de Kolganzen. In januari zijn er in de De Ronde Venen wel 15 tot 20.000 Kolganzen, die in het voorjaar meestal in polder Demmerik-Donkereind verblijven om van daaruit weg te trekken naar de broedgebieden in Noord Rusland, Siberië, Noord – Scandinavië en Spitsbergen. De Grauwe Ganzen zijn er het gehele jaar en vormen steeds meer een plaag.

adminWeidevogels